ALGEMENE VOORWAARDEN RECHAIN RECYCLING B.V.

versie: januari 2023

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN


1.       Definities

In deze Algemene Voorwaarden zullen de navolgende termen de daarbij vermelde betekenis hebben:

 • Acceptatie: de vaststelling door of namens Rechain Recycling B.V., dat zowel de aangeboden afvalstoffen zelf, als de wijze waarop deze zijn aangeboden voldoen aan de Acceptatievoorwaarden.
 • Acceptatievoorwaarden: de in de begeleidingsbrief en/of anderszins door of vanwege Rechain Recycling B.V. aan de Opdrachtgever verstrekte voorschriften met betrekking tot zowel de omvang, aard, eigenschappen en samenstelling van de afvalstoffen zelf, als de te volgen procedures en wijze waarop deze aan Rechain Recycling B.V. dienen te worden aangeboden, evenals de acceptatie van afvalstoffen.
 • Afvalstoffen: alle door de Opdrachtgever aan Rechain Recycling B.V. ter uitvoering van activiteiten aangeboden of daartoe bestemde stoffen, preparaten of voorwerpen, gevaarlijke afvalstoffen daaronder begrepen, waarvan de Opdrachtgever zich, met het oog op de verwijdering daarvan ontdoet.
 • Afvoeren: het transporteren van Afvalstoffen van de Opdrachtgever naar de bewerkings- of verwerkingsinrichting.
 • Gevaarlijke (Afval)stoffen: voor mens, dier of milieugevaarlijke stoffen, waaronder in ieder geval begrepen de stoffen die zijn aangewezen in de Regeling Europese Afvalstoffenlijst.
 • Algemene Voorwaarden: deze onder hevige set Algemene Voorwaarden van Rechain Recycling B.V.
 • Opdrachtnemer: de Opdrachtnemer zoals blijkt uit de Overeenkomst, zijnde Rechain Recycling B.V. gevestigd te Zoetermeer.
 • Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon tot wie de Opdrachtnemer haar aanbiedingen en/of offertes richt, alsmede degene die aan Opdrachtnemer aanbiedingen en/of offertes richt en degene die aan Opdrachtnemer een opdracht verstrekt, c.q. degene met wie Opdrachtnemer een Overeenkomst aangaat.
 • Overeenkomst: iedere Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer met betrekking tot het verlenen van diensten door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever en/of het leveren van goederen.
 • Inzamelmiddelen: alle middelen van Opdrachtnemer bestemd voor het inzamelen, opslaan, vervoeren en/of verwijderen van afvalstoffen.
 • Partij: Rechain Recycling B.V. en de Opdrachtgever.
 • Producten: alle in het kader van de uitvoering van een tussen partijen gesloten Overeenkomst door Rechain Recycling B.V. aan de Opdrachtgever verkochte afvalstoffen, bouwstoffen, puingranulaat, overige stoffen, zaken of goederen.

 

2.       Toepasselijkheid

 • De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, contracten en werkzaamheden van en door Rechain Recycling B.V., gevestigd te Zoetermeer, hierna te noemen Rechain Recycling of Rechain Containers, aangegaan en die zij eventueel voor derden verricht.
 • Op van de onderhavige Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan, indien deze door Rechain Recycling uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 • De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • De Opdrachtgever met wie éénmaal op de onderhavige Algemene Voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere Overeenkomsten met Rechain Recycling.

 

3.       Offertes en totstandkoming van Overeenkomsten

 • Alle offertes van Rechain Recycling worden mede gebaseerd op de door of namens de Opdrachtgever verstrekte gegevens, monsters en bescheiden van de juistheid en volledigheid waarvan wordt uitgegaan. Offertes van Rechain Recycling zijn geheel vrijblijvend; Opdrachtgevers kunnen hieraan geen enkel recht ontlenen.
 • Rechain Recycling is eerst gebonden, nadat zij een aan haar gegeven opdracht schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd of bij gebreke van een schriftelijke bevestiging, nadat zij de opgedragen werkzaamheden feitelijk heeft aangevangen.
 • De Opdrachtgever is gebonden, nadat hij Rechain Recycling een opdracht heeft gegeven of een door Rechain Recycling uitgebrachte offerte heeft aanvaard. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 BW bindt ook een van de offerte op ondergeschikte punten afwijkende aanvaarding door de Opdrachtgever Rechain Recycling niet, maar komt een Overeenkomst alsdan tot stand op de voorwaarden en bepalingen van de offerte.
 • In catalogi, brochures, afbeeldingen, schema’s en dergelijke opgenomen maten, gewichten enz. zijn slechts verbindend voor Rechain Recycling indien en in zoverre dat schriftelijk is overeengekomen. Geringe afwijkingen kunnen overigens aan Rechain Recycling niet worden tegengeworpen.
 • Indien en voor zover geen opdrachtbevestiging van de zijde Rechain Recycling is uitgegaan, wordt de inhoud van de Overeenkomst bepaald door het vermelde op de door Rechain Recycling verstrekte en door opdrachtgever ingevulde en/of ondertekende begeleidingsbrief.

 

4.       Duur, exclusiviteit en beëindiging

 • Behoudens in geval van opdrachten tot het incidenteel inzamelen, vervoeren, bewerken en/of verwijderen van Afvalstoffen, worden Overeenkomsten steeds aangegaan voor de duur van 12 (twaalf) maanden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 • Behoudens tijdige schriftelijke opzegging Overeenkomstig artikel 4.3, worden de Overeenkomsten telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde duur als waarvoor de Overeenkomst oorspronkelijk werd aangegaan, zulks evenwel met een minimum van 12 (twaalf) maanden.
 • Opzegging is slechts mogelijk tegen het einde van de lopende contractduur, mits schriftelijk, door middel van een aangetekend schrijven en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 1 (een) maand.
 • Opdrachtnemer kan de Overeenkomst op elk gewenst moment tussentijds beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (een) maand.
 • Het is Opdrachtgever gedurende de contractduur niet toegestaan om met betrekking tot dezelfde afvalstoffen als die waarop de Overeenkomst met “Algemene Voorwaarden Rechain Recycling - versie januari 2023” Rechain Recycling ziet vergelijkbare Overeenkomsten met derden aan te gaan.
 • Behoudens in het geval de Opdrachtgever daartoe wegens wettelijk verzuim van Rechain Recycling gerechtigd zou zijn, is Opdrachtgever niet bevoegd een Overeenkomst tussentijds te beëindigen. Indien zij dit wel doet, is Rechain Recycling gerechtigd de resterende (periodieke) verplichtingen volgend uit de Overeenkomst in een keer aan Opdrachtgever in rekening te brengen
 • Iedere Partij is bevoegd om - onverminderd zijn recht op schadevergoeding - zonder nadere sommatie de Overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de andere Partij met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien en zodra die andere partij in wettelijk verzuim is met één of meer van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot diens onder curatele stelling aanhangig is gemaakt of indien bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld of hij anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en voorts wanneer die andere partij - indien deze is een vennootschap onder firma of besloten of naamloze vennootschap - in liquidatie verkeert of wordt ontbonden.
 • Bij ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst neemt de Opdrachtgever, indien verzocht door Opdrachtnemer, voor eigen rekening en risico de Afvalstoffen terug en geeft de Inzamelmiddelen aan Opdrachtnemer af, zonder dat aan Opdrachtgever enig recht op (schade)vergoeding toekomt.

 

5.       Inschakelen derden

Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd om derden in te schakelen voor de uitvoering van de werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomsten. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit handelen of nalaten van derden die zij inschakelt bij de uitvoering van de Overeenkomst, behalve indien deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 

6.       Prijzen en vergoedingen

 • De door of vanwege Rechain Recycling opgegeven prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld, steeds exclusief meerwerk, exclusief transportkosten en exclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en/of belastingen, waaronder begrepen de kosten verbonden aan de vergunningen, rechten en belastingen, welke benodigd zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.
 • Rechain Recycling behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de door haar opgegeven prijzen tijdens de duur van de Overeenkomst te verhogen, indien de kosten voor Rechain Recycling toenemen als gevolg van buiten haar invloedssfeer liggende omstandigheden, zulks bijvoorbeeld in geval van een stijging van de loonkosten, een wijziging in de wisselkoersen, een stijging van de energieprijzen of een stijging van de be- en/of verwerkingsprijzen.
 • Onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde heeft Rechain Recycling het recht om jaarlijks haar prijzen aan te passen conform de ontwikkeling van het prijspeil in de branche.
 • De kosten verbonden aan vergunningen, precariokosten, reclamebelasting etc. komen voor rekening van de Opdrachtgever.

 

7.       Meer- en/of minderwerk

 • Rechain Recycling is gerechtigd, ook zonder voorafgaand overleg met de Opdrachtgever doch steeds met inachtneming van de eisen van redelijkheid en billijkheid, zaken te vervangen en/of wijzigingen aan te brengen in de overeengekomen werkzaamheden dan wel meerwerk te verrichten, indien zij zulks voor een goede en vakkundige uitvoering van de Overeenkomst nodig acht of zulks noodzakelijk is ingevolge wijzigingen in het acceptatiebeleid van afvalverwijderingsinrichtingen.
 • Wijzigingen of meerwerk kunnen leiden tot wijziging of uitbreiding van de Overeenkomst en wijziging of verhoging van de prijs. De Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk door Rechain Recycling op de hoogte gesteld van de wijziging of aanvulling van de werkzaamheden.
 • Onder meerwerk wordt verstaan al die werkzaamheden en/of producten die tijdens de uitvoering van de Overeenkomst worden verricht c.q. geleverd en die meer of anders zijn dan hetgeen oorspronkelijk is overeengekomen, waaronder onder meer begrepen:
  1. Wijzigingen in de overeengekomen werkzaamheden op verzoek van de Opdrachtgever, waardoor die werkzaamheden worden verzwaard of uitgebreid;
  2. Aanvullingen en/of wijzigingen van de overeengekomen werkzaamheden, omdat zulks redelijkerwijs nodig is voor een goede en vakkundige uitvoering van de Overeenkomst en/of op grond van nieuwe of gewijzigde overheidsvoorschriften;
  3. Aanvullingen en/of wijzigingen van de overeengekomen werkzaamheden, die nodig zijn geworden als gevolg van niet- nakoming door de Opdrachtgever van enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst, zulks onverminderd de overige rechten van Rechain Recycling;
  4. Één of meerdere extra ledigingen en/of inzameldiensten met betrekking tot afvalstoffen die zich naast of op – en niet in – de container bevinden op het ogenblik van de reguliere lediging.

 

8.       Reclame

 • Alle door de Opdrachtgever beweerde rechten wegens tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen door Rechain Recycling dienen schriftelijk te worden ingeroepen binnen 14 (veertien) dagen nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij gebreke waarvan de rechten van de opdrachtgever ter zake vervallen. De rechten van de Opdrachtgever ter zake vervallen eveneens indien hij zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rechain Recycling zelf een vermeend gebrek heeft trachten te (doen) verhelpen.
 • Reclames ten aanzien van facturen dienen onder opgaaf van redenen schriftelijk binnen 7 (zeven) dagen na factuurdatum bij Rechain Recycling te worden ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de opdrachtgever ter zake vervallen.
 • Reclames als hiervoor, sub 1 en 2 bedoeld, schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.

 

9.       Betaling

 • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder recht op korting, verrekening of opschorting, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever van rechtswege en derhalve zonder nadere ingebrekestelling in verzuim raakt en aan Rechain Recycling de wettelijke handelsrente is verschuldigd. Daarnaast is de Opdrachtgever bij het intreden van verzuim €25,- administratiekosten verschuldigd. Een en ander met uitsluiting van artikel 6:92 BW.
 • De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering van alle aan Rechain Recycling verschuldigde bedragen komen ten laste van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden ten deze gefixeerd op vijftien procent (15 %) van het door de Opdrachtgever onbetaald gelaten bedrag, zulks met een minimum van € 250,00.
 • Betalingen strekken steeds eerst in mindering op de buitengerechtelijke kosten, dan op de rente en vervolgens op de oudste factuur.
 • De vordering tot betaling van alle aan Rechain Recycling verschuldigde bedragen wordt terstond en integraal opeisbaar, indien en zodra de Opdrachtgever in verzuim is met één of meer van zijn verplichtingen jegens Rechain Recycling, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot onder curatele stelling van de Opdrachtgever aanhangig is gemaakt, beslag op (een deel van) de goederen van de Opdrachtgever wordt gelegd, alsmede indien bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld of hij anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en voorts wanneer de Opdrachtgever - indien deze is een vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, besloten of naamloze vennootschap of een andere rechtspersoon - in liquidatie verkeert of wordt ontbonden.
 • Voor of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is Rechain Recycling, indien zij vreest dat de Opdrachtgever niet, althans niet tijdig in staat zal zijn betalingsverplichtingen jegens haar na te komen, gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de Opdrachtgever des verzocht vooruit heeft betaald en/of voldoende zekerheid heeft gesteld. Indien de Opdrachtgever met zodanige vooruitbetaling en/of zekerheidsstelling in gebreke blijft, heeft Rechain Recycling het recht de Overeenkomst te ontbinden. Alle voor Rechain Recycling uit deze opschorting en/of ontbinding voortvloeiende schade dient door de Opdrachtgever te worden vergoed.

 

10.        Onvoorziene omstandigheden

 • Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst omstandigheden ontstaan of bekend worden, die Rechain Recycling bij het aangaan van de Overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, als gevolg waarvan Rechain Recycling haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever niet tijdig kan nakomen, treedt Rechain Recycling niet in verzuim en is zij gerechtigd haar verplichtingen op te schorten.
 • Onder de hiervoor bedoelde omstandigheden worden mede verstaan elke van de wil van Rechain Recycling onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede - voor zover daaronder niet reeds begrepen – oorlog (gevaar), oproer, werkstakingen, (natuur)rampen, ongevallen, bovenmatig ziekteverzuim, overheidsmaatregelen, vertragingen in/uitblijven van leveringen van leveranciers (waaronder begrepen afvalverwerkers en leveranciers van brandstof, energie en water, etc.), transportmoeilijkheden, brand en storingen in het bedrijf van Rechain Recycling of haar leveranciers, intrekking van vergunningen van Rechain Recycling en/of haar leveranciers.
 • Indien als gevolg van voornoemde omstandigheden nakoming door Rechain Recycling blijvend onmogelijk is, heeft zij het recht te vorderen dat de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering daarvan door haar mogelijk blijft, tenzij zulks in de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet van de Opdrachtgever gevergd kan worden en ontbinding gerechtvaardigd is. In laatstbedoeld geval wordt de tussen partijen gesloten Overeenkomst ontbonden zonder dat de Opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.
 • Indien Rechain Recycling bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het verrichte c.q. het te verrichten gedeelte afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

11.        Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • Onverminderd de overigens in deze Algemene Voorwaarden opgenomen exconisaties is de aansprakelijkheid van Rechain Recycling jegens Opdrachtgever voor toerekenbaar tekortschieten of onrechtmatig handelen beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Rechain Recycling in dat concrete geval aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico. Rechain Recycling is conform de in de branche gebruikelijke bedragen en condities voor aansprakelijkheid verzekerd.
 • Indien de aansprakelijkheidsverzekering van Rechain Recycling in enig concreet geval om enigerlei reden geen aanspraak op dekking geeft, dan wel de betreffende schade niet door verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van Rechain Recycling beperkt tot ten hoogste € 50.000,00 (zegge: vijftigduizend Euro).
 • Rechain Recycling is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg of indirecte, schade, tenzij, deze het gevolg is van opzet of grove schuld van Rechain Recycling.
 • Rechain Recycling is voorts ook niet aansprakelijk voor de schade, die ontstaat doordat de be- of verwerkingsinrichting afvalstoffen weigert. De afvalstoffen zullen in een dergelijk geval ofwel aan de Opdrachtgever worden teruggegeven zonder dat daar enigerlei kosten voor in rekening worden gebracht en zonder dat daardoor enigerlei aansprakelijkheid ontstaat dan wel – indien dit mogelijk is en de Opdrachtgever zulks wenst - aan een andere be- of verwerkingsinrichting ter verwerking worden aangeboden, waarbij in dit laatste geval de daaraan verbonden extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht.
 • Rechain Recycling is niet aansprakelijk voor door derden of de Opdrachtgever geleden schade aan wegdek, trottoir, gebouwen en dergelijke, dan wel persoonlijke of zaakschade veroorzaakt door een inzamelmiddel of de plaatsing daarvan, tenzij die schade een rechtstreeks gevolg is van het gebruik van het gebruik van ondeugdelijk materieel of van ondeskundig handelen van Rechain Recycling. De Opdrachtgever zal Rechain Recycling vrijwaren van aanspraken van derden voor schade waarvoor de aansprakelijkheid hierbij is uitgesloten.
 • Onverminderd hetgeen in artikel 8 omtrent reclame is bepaald, vervalt iedere vordering op schadevergoeding tegen Rechain Recycling, behalve die welke door Rechain Recycling is erkend, door het enkele verloop van zes maanden nadat de Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.
 • De Opdrachtgever vrijwaart Rechain Recycling, haar werknemers en andere door Rechain Recycling bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde (al dan niet rechts-) personen voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door deze derden geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdende met producten, zaken of andere producten afkomstig van Rechain Recycling, afvalstoffen afkomstig van de Opdrachtgever en activiteiten uitgevoerd door of namens Rechain Recycling, tenzij de schade aan opzet of bewuste roekeloosheid van Rechain Recycling is te wijten.
 • Aansprakelijkheid beperkende, -uitsluitende of - vaststellende voorwaarden, welke door derden aan Rechain Recycling kunnen worden tegengeworpen, kunnen door Rechain Recycling ook aan de Opdrachtgever worden tegengeworpen.

 

12.        Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede de eventuele geschillen die daaruit voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

13.        Forumkeuze

Alle geschillen welke direct of indirect verband houden met Overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement ‘s-Gravenhage, tenzij Rechain Recycling besluit de kwestie voor te leggen aan de ingevolge de wet bevoegde rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever.

 

14.        Afwijkingen

Behoudens indien en voor zover anders voorzien in deze Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst waarop zij van toepassing zijn, kunnen afwijkingen van – of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst waarop zij van toepassing zijn slechts schriftelijk worden overeengekomen.


HOOFDSTUK 2: VERHUUR/TER BESCHIKKING STELLING INZAMELMIDDELEN


15.        Ter beschikking gestelde inzamelmiddelen

 • Alle door of vanwege Rechain Recycling ter beschikking gestelde inzamelmiddelen zijn en blijven haar eigendom.
 • De Inzamelmiddelen worden geacht in goede staat van onderhoud aan Opdrachtgever geleverd te zijn. Eventuele klachten hieromtrent moeten uiterlijk binnen drie werkdagen na ontvangst aan Rechain Recycling worden meegedeeld.
 • Gedurende de tijd dat het Inzamelmiddel, al dan niet tegen vergoeding door Rechain Recycling aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld, komt het Inzamelmiddel voor rekening en risico van Opdrachtgever. De Opdrachtgever is gedurende die periode aansprakelijk voor alle schade, waaronder begrepen graffiti en vervuiling, ontstaan aan het inzamelmiddel. Opdrachtgever vrijwaart Rechain Recycling voorts tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade die in die periode door of met het inzamelmiddel is ontstaan.
 • De Opdrachtgever is aansprakelijk voor kosten en boetes wegens (onjuiste) plaatsing van de Inzamelmiddelen door de Opdrachtgever en zal Rechain Recycling vrijwaren van aanspraken van derden in dit verband.
 • De Opdrachtgever dient de Inzamelmiddelen voor eigen rekening en risico als een goed huisvader te beheren, waaronder is begrepen deze op zorgvuldige wijze en volgens de overeengekomen bestemming te onderhouden, te gebruiken, te behandelen, te beladen en te reinigen.
 • Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de Inzamelmiddelen ter plekke te verplaatsen en evenmin om deze naar een andere locatie te (doen) brengen dan die waar de Inzamelmiddelen door Rechain Recycling zijn afgeleverd.
 • De Opdrachtgever is verplicht de Inzamelmiddelen deugdelijk te verzekeren tegen risico’s van diefstal, verduistering, brand en beschadiging.
 • Eventuele schade aan een Inzamelmiddel dient onmiddellijk schriftelijk door de Opdrachtgever aan Rechain Recycling gemeld te worden.
 • Beschadigde Inzamelmiddelen worden door Rechain Recycling, voor rekening van Opdrachtgever, hersteld dan wel vervangen, tenzij de schade het gevolg is van normale slijtage of is ontstaan door toedoen van Rechain Recycling zelf.
 • De Opdrachtgever is niet bevoegd de Inzamelmiddelen onder te verhuren of anderszins aan een of meer derden geheel of gedeeltelijk in gebruik te geven, noch deze door een derde te laten ledigen.
 • De Inzamelmiddelen mogen uitsluitend gebruikt worden voor de overeengekomen afvalstoffen.
 • Rechain Recycling is te allen tijde gerechtigd de inzamelmiddelen bij de Opdrachtgever te (doen) inspecteren.
 • Rechain Recycling is te allen tijde gerechtigd de Inzamelmiddelen te (doen) vervangen respectievelijk om te wisselen; bij het einde van de Overeenkomst is Opdrachtgever gehouden de Inzamelmiddelen op het eerste daartoe strekkende verzoek van Rechain Recycling leeg en in goede staat aan haar terug te geven.

HOOFDSTUK 3: OPERATIONELE BEPALINGEN INZAKE AANBIEDING, INNAME, ACCEPTATIE EN/OF BE- OF VERWERKING VAN AFVALSTOFFEN


16.        Uitvoering van de werkzaamheden: Algemeen

 • Opdrachtgever is steeds gehouden om – ook ongevraagd – al die monsters, gegevens, bescheiden en informatie aan Rechain Recycling te verstrekken, waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die voor Rechain Recycling respectievelijk de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
 • Alle door Rechain Recycling te verrichten werkzaamheden en te leveren respectievelijk ter beschikking te stellen zaken worden mede gebaseerd op de door de Opdrachtgever verstrekte monsters, gegevens, bescheiden en informatie, van de juistheid en volledigheid waarvan wordt uitgegaan. Onverminderd haar overige rechten ter zake, is Rechain Recycling niet gehouden tot enige vergoeding van schade en/of kosten, ontstaan als gevolg van de onjuistheid en/of onvolledigheid van de aldus door de Opdrachtgever verstrekte monsters, gegevens, bescheiden en informatie.
 • De Opdrachtgever is verplicht om uitsluitend de door Rechain Recycling voorgeschreven Inzamelmiddelen te gebruiken.
 • Onverminderd het vorenstaande staat de Opdrachtgever ervoor in dat de door of vanwege hem ter uitvoering van de Overeenkomst gebruikte respectievelijk ter beschikking gestelde zaken en de door medewerkers van Rechain Recycling te betreden terreinen en gebouwen van Opdrachtgever daarvoor deugdelijk, geschikt en veilig zijn en voldoen aan alle ter zake door Rechain Recycling of de bevoegde autoriteiten gegeven voorschriften. De Opdrachtgever dient ter zake de door hem aan Rechain Recycling opgedragen werkzaamheden, de vanwege de overheid en/of Rechain Recycling gegeven arbeidsomstandigheden-, veiligheids-, milieu- en andere voorschriften, reglementen, instructies en aanwijzingen in acht te nemen.
 • De Opdrachtgever is verplicht zich te houden aan de voorschriften en aanwijzingen die gelden op het terrein van Rechain Recycling. De Opdrachtgever betreedt het terrein van Rechain Recycling op eigen risico. Rechain Recycling is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of goederen, die veroorzaakt wordt op zijn bedrijfsterrein, behoudens voor zover dit het gevolg is van grove schuld of opzet aan de zijde van Rechain Recycling.
 • Rechain Recycling is bevoegd en gerechtigd om de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst aan een derde op te dragen.
 • Rechain Recycling behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om meerwerk uit te voeren en als zodanig aan Opdrachtgever in rekening te brengen, indien het belang van de Opdrachtgever en/of de uitvoering van de Overeenkomst zulks vergt.
 • De door Rechain Recycling opgegeven termijnen gelden nimmer als fataal.
 • Rechain Recycling heeft het recht om de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren en al dan niet in gedeelten.

 

17.        Omschrijving afvalstoffen, monsterneming en analyse

 • De Opdrachtgever is vóór aanvang van de werkzaamheden door Rechain Recycling, alsook nadien telkens wanneer Rechain Recycling daarom verzoekt, verplicht om een duidelijke schriftelijke omschrijving van de aard, de herkomst, de eigenschappen en de samenstelling alsook de gevarenklassen van de afvalstoffen aan Rechain Recycling te verstrekken, dan wel - indien en voor zover de aard, de herkomst, de eigenschappen, de samenstelling en/of de gevarenklassen van de afvalstoffen hem niet bekend zijn – zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan Rechain Recycling te melden. Opdrachtgever is voorts verplicht om, telkens wanneer de aard, de eigenschappen of de samenstelling van de afvalstoffen wijzigt, zulks eigener beweging schriftelijk aan Rechain Recycling te melden.
 • De Opdrachtgever staat jegens Rechain Recycling in voor de juistheid en volledigheid van de omschrijving van de door hem aangeboden afvalstoffen, alsmede dat de aldus aangeboden afvalstoffen overeenstemmen met de etikettering op het inzamelmiddel en de daarbij behorende documenten.
 • In verband met de op voorhand tussen partijen overeengekomen verwerkingswijze of bestemming van de in te zamelen afvalstoffen in specifieke Inzamelmiddelen, zal de Opdrachtgever in die Inzamelmiddelen geen afvalstoffen deponeren, en ervoor instaan dat ook derden daarin geen afvalstoffen deponeren, die krachtens Overeenkomst niet voor die wijze van verwerking of bestemming in aanmerking mogen komen.
 • Onverminderd het vorenstaande staat de Opdrachtgever er voorts te allen tijde voor in dat de door hem aangeboden Afvalstoffen géén radioactief materiaal c.q. afval bevatten.
 • Onverminderd de overige rechten van Rechain Recycling is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade, inclusief bedrijfsschade die het gevolg is van een onjuiste, onduidelijke, onvolledige en/of onvoldoende omschrijving van de aard, de eigenschappen en de samenstelling van de afvalstoffen en/of doordat de afvalstoffen niet overeenstemmen met de etikettering op het Inzamelmiddel en de daarbij behorende documenten en/of doordat de afvalstoffen radioactief afval bevatten en/of doordat de afvalstoffen niet overeenstemmen met de monsters als bedoeld onder dit artikel. Indien Rechain Recycling door derden, daaronder begrepen degene aan wie de afvalstoffen door Rechain Recycling ter (verdere) verwerking worden aangeboden, aansprakelijk wordt gesteld voor schade als hier bedoeld, is de Opdrachtgever gehouden Rechain Recycling ter zake te vrijwaren.
 • Onverminderd het vorenstaande is de Opdrachtgever voorts verplicht om telkens op het eerste daartoe strekkende verzoek van Rechain Recycling zijn medewerking te verlenen aan monsterneming van de afvalstoffen door of vanwege Rechain Recycling, opdat deze kunnen worden geanalyseerd. Opdrachtgever zal zijn actieve medewerking verlenen en de richtlijnen van Rechain Recycling desbetreffend volgen. De kosten verbonden aan monsterneming en analyse zijn voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij blijkt dat de afvalstoffen conform de door de Opdrachtgever gegeven omschrijving zijn en voorts tussen de Opdrachtgever en Rechain Recycling een Overeenkomst met betrekking tot de Afvalstoffen tot stand komt respectievelijk is gekomen.

 

18.        In ontvangstneming

 • Onverminderd de wettelijke voorschriften en vanwege het bevoegd gezag gegeven instructies, dient de Opdrachtgever zich te allen tijde strikt te houden aan de Acceptatievoorwaarden. In geval van twijfel over de wijze waarop hij aan de acceptatievoorwaarden moet voldoen, is hij verplicht ter zake onverwijld aanwijzingen te vragen aan Rechain Recycling.
 • De Opdrachtgever dient de Afvalstoffen aan te bieden op de overeengekomen locatie.
 • Vanaf het moment van acceptatie zijn de afvalstoffen, daaronder begrepen hun verpakkingen, eigendom van Rechain Recycling en komen zij voor rekening en risico van Rechain Recycling behoudens in gevallen als voorzien onder sub b van artikel 18.4.
 • Indien de Opdrachtgever in een of meer van zijn uit dit Hoofdstuk III van deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende verplichtingen tekort is geschoten en of niet heeft voldaan aan haar betalingsverplichting zoals opgenomen in Hoofdstuk I artikel 9.1 van deze Algemene Voorwaarden, is Rechain Recycling bevoegd om te harer keuze:
  1. ofwel aan Opdrachtgever de extra kosten als gevolg van diens tekortkomingen in rekening te brengen;
  2. ofwel, terstond – zonder nadere ingebrekestelling – de Overeenkomst tussen partijen in zoverre te ontbinden, ten gevolge waarvan de eigendoms- en risico-overgang ten aanzien van de afvalstoffen waarop de ontbinding betrekking heeft, geacht wordt niet te hebben plaatsgevonden. De Opdrachtgever is in dat geval verplicht de door Rechain Recycling dientengevolge geleden schade, alsmede de reeds ter uitvoering van de Overeenkomst gemaakte kosten te vergoeden, alsmede om de afvalstoffen, waarop de ontbinding betrekking heeft, op eerste verzoek van Rechain Recycling terug te nemen. Het transport van de afvalstoffen geschiedt in dat geval voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

HOOFDSTUK 4: VERKOOP EN LEVERING VAN PRODUCTEN


19.        Leveringstermijn

 • In of krachtens de Overeenkomst genoemde levertijden – opleveringtijden daaronder verstaan – zijn bij benadering vastgesteld en worden behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding niet beschouwd als fatale termijnen.
 • Bij levering in afwijking van de levertijd is Rechain Recycling niet eerder in verzuim dan na daartoe schriftelijk, bij aangetekende post, in gebreke te zijn gesteld waarbij Rechain Recycling een redelijke termijn wordt gegund om alsnog aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te voldoen, welke termijn tenminste 30 (dertig) dagen betreft.
 • Indien Rechain Recycling gegevens behoeft van de Opdrachtgever voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de leveringstermijn niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever deze juist en volledig aan Rechain Recycling ter beschikking heeft gesteld.
 • Rechain Recycling stelt de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis indien zich omstandigheden voordoen op grond waarvan overschrijding van de overeengekomen levertijden verwacht kan worden.

 

20.        Levering en risico-overgang

 • Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering van de producten ‘Ex Works’ (Af Fabriek; conform de classificatie Incoterms® 2010) en gaat derhalve het risico ten aanzien van onder meer, doch niet beperkt daartoe, de staat, verlies, beschadiging, waardevermindering, diefstal etc. van de producten over op van Rechain Recycling op de Opdrachtgever op de be- en verwerkingsinrichting c.q. de locatie van Rechain Recycling
 • Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, vindt feitelijke (af)levering c.q. ter beschikking stelling van de producten door Rechain Recycling aan de Opdrachtgever plaats en worden deze door de Opdrachtgever geacht te zijn aanvaard op het moment van feitelijke (af)levering van de producten, waaronder wordt verstaan: in het geval de producten door of namens Rechain Recycling op de met de Opdrachtgever overeengekomen locatie worden afgeleverd vindt feitelijke (af)levering plaats door het lossen van de vracht producten op de overeengekomen locatie en het ter beschikking stellen van de in artikel 24.4 bedoelde weegbon, vrachtbrief, begeleidingsbrief of soortgelijk document.
 • De Opdrachtgever staat er voor in dat door of namens Rechain Recycling geleverde producten kunnen worden afgeleverd op de overeengekomen plaats. Indien Rechain Recycling niet op adequate wijze op de plaats van aflevering kan komen, dient Opdrachtgever de daaruit voortvloeiende schade aan Rechain Recycling te vergoeden, behoudens in geval van overmacht aan de zijde van de Opdrachtgever. De schade bestaat in elk geval uit door Rechain Recycling tevergeefs aangewende kosten alsmede uit winstderving.

 

21.        Overige (levering) verplichtingen

 • De Opdrachtgever is verplicht de order tot afname van producten op het overeengekomen tijdstip af te nemen c.q. op het moment van feitelijke (af)levering c.q. ter beschikking stelling van de producten door Rechain Recycling, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Indien de Opdrachtgever afname van de producten weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de (af)levering, is Rechain Recycling gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 • De Opdrachtgever erkent dat zij over alle informatie beschikt waarvoor de door of namens Rechain Recycling geleverde producten gebruikt en toegepast kunnen worden. De Opdrachtgever garandeert dat zij alle informatie inzake het gebruik en de (nuttige) toepassing van de door of namens geleverde producten verschaft aan haar afnemers waaraan zij de producten overdraagt.
 • In het geval dat producten over de Nederlandse grenzen geleverd worden door Rechain Recycling en aangemerkt worden als een afvalstof in de zin van de Europese Richtlijn nr. 2006/12/EG, is de EVOA van toepassing. Partijen verklaren de op grond van de EVOA rustende verplichtingen, waaronder mede doch niet beperkt daartoe worden begrepen het volgen van de kennisgevingsprocedure door partijen, adequaat en stipt na te komen.
 • In het geval dat producten over de Nederlandse grenzen worden geleverd door Rechain Recycling en aangemerkt worden als een afvalstof in de zin van de Europese Richtlijn nr. 2006/12/EG is de Opdrachtgever verplicht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 1 (een) kalenderjaar, of zoveel eerder als door het bevoegd gezag wordt verlangd, na ontvangst daarvan aan Rechain Recycling een verklaring te verstrekken dat die producten op fysische en milieu hygiënische verantwoorde wijze zijn verwijderd en/of nuttig toegepast.

 

22.        Transport en verpakking

 • Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor transport van de producten conform de wettelijke verplichtingen en aansprakelijkheden en geschiedt deze voor haar rekening en risico.
 • Wanneer de Opdrachtgever voertuigen, inzamelmiddelen of andere zaken gebruikt dan wel ter beschikking stelt ter uitvoering van enige met Rechain Recycling gesloten Overeenkomst, garandeert de Opdrachtgever dat deze voertuigen, inzamelmiddelen of andere zaken aan alle daartoe gestelde (wettelijke) eisen voldoen. Bovendien zal de Opdrachtgever de voertuigen gedurende de Overeenkomst verzekerd houden voor wettelijke verplichtingen en aansprakelijkheden.
 • De Opdrachtgever vrijwaart Rechain Recycling voor eventuele aanspraken van derden, waaronder de vervoerder, in verband met het gebruik van de door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde voertuigen, containers, inzamelmiddelen of andere zaken voortvloeiende uit en/of verband houdende met de Overeenkomst.

 

23.        Eigendomsvoorbehoud

 • Alle door Rechain Recycling in het kader van de Overeenkomst geleverde producten blijven eigendom van Rechain Recycling totdat de Opdrachtgever alle (betaling)verplichtingen uit de met Rechain Recycling gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 • Zolang integrale voldoening van alle vorderingen van Rechain Recycling op de Opdrachtgever niet heeft plaatsgevonden, is de Opdrachtgever niet bevoegd of gerechtigd de producten waarop een eigendomsvoorbehoud of pandrecht van Rechain Recycling rust buiten haar feitelijke macht te brengen, te vervreemden, te vermengen met andere zaken, van andere zaken een hoofd- of bestanddeel uit te laten maken, te be- of verwerken, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 • De opschortende voorwaarde als bedoeld in artikel 3:92 lid 1 BW gaat niet in vervulling in geval van betaling in verband met een schuld van de Opdrachtgever aan Rechain Recycling door een derde die door die betaling in de rechten van Rechain Recycling wordt gesubrogeerd..
 • Voor het geval en voor zover de eigendom van Rechain Recycling op de door haar aan de Opdrachtgever geleverde producten niet meer bij haar zou berusten, verleent de Opdrachtgever aan Rechain Recycling reeds thans, bij voorbaat, een eerste pandrecht op alle door Rechain Recycling aan de Opdrachtgever geleverde en te leveren producten, alsmede op diens vorderingen uit hoofde van de in artikel 23.7 bedoelde verzekeringen. Dit pandrecht strekt tot meerdere zekerheid voor alle bestaande en toekomstige vorderingen die Rechain Recycling op de Opdrachtgever uit welken hoofde dan ook heeft of zal verkrijgen. De Opdrachtgever verklaart tot de onderhavige verpanding bevoegd te zijn, alsmede dat op de verpande producten en vorderingen géén beperkte rechten rusten noch daarop bij voorbaat zijn gevestigd.
 • Rechain Recycling heeft een onherroepelijke volmacht om voor en namens de Opdrachtgever alle rechtshandelingen te verrichten tot vestiging van de pandrechten als bedoeld in artikel 23.4, voor zover die vestiging niet reeds heeft plaatsgevonden. De toepasselijkheid van artikel 3:68 BW is uitgesloten. Onverminderd het vorenstaande is de Opdrachtgever voorts verplicht om op het eerste daartoe strekkende verzoek van Rechain Recycling alle (rechts)handelingen te verrichten die in het kader van de in dit artikel bedoelde verpanding vereist zijn of mochten worden.
 • Zodra de Opdrachtgever in zijn verplichtingen jegens Rechain Recycling te kort schiet, is Rechain Recycling zonder nadere ingebrekestelling bevoegd en gerechtigd de producten terug te nemen respectievelijk deze als pandhouder onder zich te nemen, zulks onverminderd de overige aan Rechain Recycling toekomende rechten krachtens de wet. De Opdrachtgever machtigt Rechain Recycling reeds nu voor alsdan om met voornoemd doel de plaats(en) – ook eventueel bij derden die voor de Opdrachtgever producten houden - te (doen) betreden waar de zaken zich bevinden.
 • Zolang de producten aan Rechain Recycling in eigendom toebehoren respectievelijk zij daarop een pandrecht heeft, is de Opdrachtgever verplicht de betreffende producten deugdelijk te verzekeren tegen diefstal, brand-, ontploffings-, water- en andere schade en de polis van de betreffende verzekeringen op het eerste daartoe strekkende verzoek aan Rechain Recycling ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Rechain Recycling gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Rechain Recycling bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 • De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Rechain Recycling veilig te stellen.
 • Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Rechain Recycling daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 

24.        Kwaliteit

 • Rechain Recycling staat er niet voor in, dat de te leveren producten geschikt zijn voor het doel, waarvoor de Opdrachtgever deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan Rechain Recycling kenbaar is gemaakt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De verkochte producten zijn uitsluitend bestemd voor (standaard) commercieel gebruik.
 • Rechain Recycling kan alleen verantwoordelijk worden gehouden voor de staat van de producten (waaronder begrepen de fysische of milieuhygiënische kwaliteit) tot het moment van feitelijke (af)levering als bedoeld in artikel 20.2. Over de staat van de door Rechain Recycling geleverde producten komt de Opdrachtgever niet de rechten toe die de wet een consument uit dien hoofde geeft, zoals het recht ingevolge Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek dat de zaak bij aflevering aan de Overeenkomst beantwoordt. De aansprakelijkheid van Rechain Recycling is beperkt tot hetgeen voortvloeit uit deze Algemene Voorwaarden.
 • Het gewicht van de (af)geleverde hoeveelheid producten wordt bepaald met behulp van een door Rechain Recycling aan te wijzen weegtoestel op de be- of verwerkingsinrichting c.q. de locatie van Rechain Recycling dat voorzien is van een geldig ijkcertificaat. De op vorenstaande wijze vastgestelde hoeveelheid is bindend voor de Opdrachtgever.
 • De producten worden door Rechain Recycling aan de Opdrachtgever vergezeld van een genummerde weegbon.
 • Rechain Recycling is gerechtigd tot maximaal drie procent (3%) meer of minder af te leveren dan de door de Opdrachtgever bestelde hoeveelheid producten, met dien verstande dat de Opdrachtgever de daadwerkelijk af geleverde hoeveelheid dient te betalen.
 • Een bij (af)levering door Rechain Recycling aan de Opdrachtgever verstrekte weegbon als bedoeld in artikel 24.4, vrachtbrief, begeleidingsbrief of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid van de (af)geleverde producten juist weer te geven, tenzij de Opdrachtgever eventueel bezwaar hier tegen terstond, doch ten hoogste binnen vijf (5) werkdagen na feitelijke (af)levering aan Rechain Recycling schriftelijk meldt, bij gebreke waarvan het recht op enige aanspraak van de Opdrachtgever vervalt.
 • Rechain Recycling is gerechtigd de te leveren hoeveelheid producten geheel of ten dele te betrekken c.q. te doen vervaardigen door (een) derde(n).

 

25.        Keuring

 • De Opdrachtgever is bevoegd met betrekking tot de fysische of milieuhygiënische kwaliteit de producten (eventueel op overeengekomen monsters) voor feitelijke (af)levering als bedoeld in artikel 20.2 te laten keuren door een bevoegd en voor dat doel erkend laboratorium, waarbij keuringen en monsternemingen zullen worden uitgevoerd conform algemeen geldende methoden. Rechain Recycling is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.
 • De uitslag van de keuring is bindend voor partijen. Een negatief keuringsresultaat geeft de Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden; de Opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding. De kosten van de keuring komen te allen tijde voor rekening van de Opdrachtgever, ongeacht de uitkomst.
 • De Opdrachtgever kan na de feitelijke aflevering geen beroep meer doen op het feit dat de afgeleverde producten niet aan de Overeenkomst zou beantwoorden en/of enige gebreken bevat, tenzij Opdrachtgever Rechain Recycling hiervan terstond, doch ten hoogste binnen vijf (5) werkdagen na feitelijke (af)levering schriftelijk in kennis stelt.

 

26.        Onderzoek, reclame en verjaringstermijn

 • Onverminderd het bepaalde in artikel 24.6 en in afwijking van het bepaalde in artikel 8.1 geldt ten aanzien van producten het volgende. De Opdrachtgever dient de producten onmiddellijk op het moment dat de producten haar ter beschikking worden gesteld te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen terstond, doch ten hoogste binnen vijf (5) werkdagen na feitelijke (af)levering schriftelijk aan Rechain Recycling te worden gemeld, bij gebreke waarvan de rechten van de Opdrachtgever ter zake vervallen. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch ten hoogste binnen vijf (5) werkdagen, nadat de Opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, schriftelijk aan Rechain Recycling te worden gemeld, bij gebreke waarvan de rechten van de Opdrachtgever ter zake vervallen. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Rechain Recycling in staat is adequaat te reageren. De rechten van de Opdrachtgever ter zake vervallen eveneens indien hij zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rechain Recycling zelf een vermeend gebrek heeft trachten te (doen) verhelpen. De Opdrachtgever dient Rechain Recycling in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 • Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert als bedoeld in artikel 26.1, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde producten. De rechten van de Opdrachtgever ter zake vervallen eveneens indien hij zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rechain Recycling zelf een vermeend gebrek heeft trachten te (doen) verhelpen.
 • Indien vaststaat dat een product gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan is de Opdrachtgever gehouden de producten als een goed huisvader onder zich gehouden totdat Rechain Recycling aangeeft hoe te handelen met de geleverde producten. Rechain Recycling zal het gebrekkige product binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Rechain Recycling vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel een billijke vervangende vergoeding tot ten hoogste het factuurbedrag van de gebrekkige producten aan de Opdrachtgever voldoen. Rechain Recycling is nimmer tot verdergaande (schade)vergoeding, hoe ook genaamd, verplicht. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om, alvorens Rechain Recycling tot vervanging overgaat, de te vervangen producten aan Rechain Recycling te retourneren en de eigendom daarvan aan Rechain Recycling te verschaffen, tenzij Rechain Recycling uitdrukkelijk anders aangeeft.
 • Zowel de Opdrachtgever als Rechain Recycling kunnen ingeval van afkeuring van producten vorderen dat een in onderling overleg getrokken, door beiden gewaarmerkt verzegeld monster, wordt bewaard.
 • Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Rechain Recycling daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
 • Rechain Recycling voldoet aan de regels van AVG (zie link www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 

27.        Overige bepalingen

 • In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.
 • In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de Acceptatievoorwaarden en deze Algemene Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Acceptatie Voorwaarden.
 • De nietigheid van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden heeft niet tot gevolg dat de overige voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden nietig zullen zijn. De nietige of ongeldige bepaling zal alsdan worden geacht te zijn vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen zo veel mogelijk met die van de nietige of ongeldige bepaling zullen overeenstemmen.